سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی امضاء کن که بتوانی پایش بایستی

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

 

مقالات مدیریت زمان

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر مدیریت زمان مدیران پروژه

خلاصه مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر توانایی مدیریت زمان مدیران پروژه های عمرانی می باشد. این پژوهش به صورت کاربردی صورت پذیرفته است و در بین روش های مختلف توصیفی- پیمایشی، روش همبستگی که مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری مدیران پروژه عمرانی در شیراز می باشد که تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر ۱۰۸ نفر است و در سال ۱۳۹۷ مورد مطالعه قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردیده است. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری بهره برده ایم که با استفاده از نرم افزار AMOS انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که هوش هیجانی بر مدیریت زمان تاثیر می گذارد. هم چنین هوش هیجانی بر ابعاد ششگانه مدیریت زمان تاثیر می گذارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود تا مدیران پروژه به هوش هیجانی توجه بسیاری نشان دهند تا توانایی مدیریت زمان افزایش یابد و عملکرد فردی به خودی خود بهبود یابد.

بررسی اثر مدیریت زمان در مدیریت پروژه های صنعت ساخت با نقش میانجی مهندسی ارزش

خلاصه مقاله

عدم مدیریت مناسب در زمان اجرای هر مرحله از کار نتیجه آن بالا رفتن هزینه ها، کاهش کیفیت و به تعویق افتادن تحویل پروژه می باشد. ارزیابی راهکارهای کاهش هزینه ها در پروژه با کمک فن مدیریت زمان، می کند، بهترین زمان انجام فعالیت ها مشخص شود تا بیش ترین بازدهی را در کمترین زمان داشته باشیم. مشکلی که گریبان گیر این نوع پروژه ها می باشد، عدم شروع، اجراء و بهره برداری از آن ها در موعد مقرر و طبق برنامه زمانبندی می باشد. این تاخیرات ضمن این که باعث افزایش هزینه ساخت و کاهش کیفیت آن ها می گردد،

بررسی فاکتورهای کلیدی تأثیرگذار بر بروز تأخیرات در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: خط ۳ و ۴ متروی تهران)

خلاصه مقاله

با توجه به تعداد زیاد پروژه های عمرانی در کشور، شناسایی عوامل تأخیر، کنترل و پیش گیری آن ها جهت جلوگیری یا کاهش تأخیرات، هدایت منابع و امکانات موجود به سمت استفاده بهینه و افرایش کارایی، مفید و حائز اهمیت خواهدبود. هم چنین با توجه به گستردگی ابعاد مهندسی، اجرایی و قراردادی، بررسی علل تأخیرات ایجاد شده در این پروژه ها ضروری به نظر می رسد

تحلیل مکانیزم های تاخیر ساز در پروژه های عمرانی

خلاصه مقاله

لزوم شناخت عوامل و مکانیزم های اصلی ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی و به طور موردی پروژه های ساختمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی و شناخت این عوامل با توجه به وابستگی های آن ها به یکدیگر و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم پایگاه های ایجاد تاخیر بر آن ها می باشد. این پژوهش ابتدا با تکیه بر یک پرسشنامه محقق اقدام به رده بندی عوامل تاخیر در پروژه ها بر اساس وزن و شدت آرا می نماید ، سپس با تفکیک این عوامل در پایگاه های ایجاد کننده آن ها و بیان روابط وابستگی بین آن ها نمایندگان هر پایگاه ایجاد تاخیر را شناسایی نموده و سپس اقدام به تشخیص روابط بین پایگاهی در بین نمایندگان تاخیر می نماید و با در نظر گرفتن استقلال و همزمانی آن ها را رتبه بندی می کند. بر اساس نتایج بدست آمده تورم، عدم تامین اعتبار مناسب، تجربه ناکافی پیمانکاران، عدم مطالعات دقیق از طرف مشاور و … از اصلی ترین عوامل تاخیر ساز در پروژه ها هستند. در نتیجه باشناخت هریک از عوامل پر اثر در ایجاد تاخیر و عوامل زیرگروه آن می توان با توجه به محدودیت منابع، استراتژی مدیریتی مناسب را تبیین نمود.

کاستی های شرایط عمومی پیمان در ایران در زمینه ماده های مربوط به تمدید زمان

خلاصه مقاله

اقتضای طبیعت اجرای موضوع پیمان به گونه ایست که عامل زمان در آن تاثیر به سزایی دارد. معمولا زمان تکمیل پروژه، جنبه مهمی از قرارداد پروژه می باشد. به طورکلی، کارفرما نیاز خاصی به پروژه دارد و ممکن است به ترتیبات و توافق های خاصی برای استفاده از تسهیلات کامل شده در تاریخی خاص اقدام کرده باشد.

بررسی تعلق تاخیرات مالی کارفرمایان در قراردادهای طرح و ساخت با استفاده از مدل علیّ معلولی

خلاصه مقاله

تاخیرات در اجرای پروژه های کشور به یکی از ویژگی های ذاتی در این حوزه تبدیل شده اند. مطالعاتی برای شناسایی علل ایجاد تاخیرات انجام شده است، منتها آنها هنوز در صنعت ساخت کشور رایج هستند. احتمالا دلیل این امر، نیاز به درک بهتر پیچیدگی بین متغیرهای علّی ایجاد تاخیرات است.

شناسایی تداخلهای زمانی – فضایی در پروژه های ساختمانی و ارزیابی کمّی تاثیر آنها با استفاده از مدل چهاربعدی

خلاصه مقاله

نادیده گرفتن فضا در حین برنامه ریزی و زمان بندی پروژه های ساختمانی، باعث بروز تداخلهای زمانی- فضایی میشود که در آنها، فضاهای کاری مورد نیاز فعالیتهایی که به صورت همزمان اجرا میشوند، دارای تداخل فیزیکی هستند. تداخل میان فضای مورد نیاز گروههای مختلف کاری، یکی از عوامل تاثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی به شمار میرود.

مساله زمانبندی پروژه حداقل کردن ریسک پولی مورد انتظار

خلاصه مقاله

در نظر گرفتن ریسک در مساله زمانبندی پروژه یک امر اختیاری نیست و زمانبندی پروژه بدون در نظر گرفتن ریسک منجر به نادیده گرفتن عاملی مهم و تاثیر گذار بر روی اهداف پروژه میگردد. به همین دلیل در این مقاله به ارائه مدل غیرخطی عدد صحیح صفر و یک در مساله زمانبندی پروژه چند هدفه – چند حالته با منابع محدود پرداخته که در آن زمان انجام فعالیت ها غیر قطعی بوده و از تخمین سه نقطه ای پرت بدست می آیند،

کاستی های شرایط عمومی پیمان در ایران در زمینه ماده های مربوط به تمدید زمان

خلاصه مقاله

اقتضای طبیعت اجرای موضوع پیمان به گونه ایست که عامل زمان در آن تاثیر به سزایی دارد. معمولا زمان تکمیل پروژه، جنبه مهمی از قرارداد پروژه می باشد. به طورکلی، کارفرما نیاز خاصی به پروژه دارد و ممکن است به ترتیبات و توافق های خاصی برای استفاده از تسهیلات کامل شده در تاریخی خاص اقدام کرده باشد. نکته مهم این است که پیمانکار ممکن است.

دلایل منتسب به کارفرما در تأخیر پروژه های عمرانی

خلاصه مقاله

قراردادهای عمرانی به منظور احداث پروژه ی دولتی، عمومی و بعضاً غیرعمومی از شرایط مقررات عمومی پیمان وفق تصویب نامه شماره ۵۴٫۸۴۲- ۱۰۲٫۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸٫۳٫۳ هیئت وزیران تعلیم و به اجرا درمی آید که این قبیل قراردادها دارای ماهیت معوض می باشد و کارفرما و پیمانکار هر یک در برابر دیگری تعهدات متقابلی خواهند داشت.