سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی امضاء کن که بتوانی پایش بایستی

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

 

مقالات مدیریت پروژه

بررسی رابطه کیفیت اطلاعات سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) با کیفیت تصمیم گیری در سازمان های پروژه محور

خلاصه مقاله

این نوشتار به بررسی رابطه کیفیت اطلاعات سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) با کیفیت تصمیم گیری در سازمان های پروژه محور می پردازد. استفاده از PMIS در مدیریت چند پروژه ای سبب می شود که مدیران پروژه ضمن دریافت تصویری کامل تر از مراحل متنوع پروژه، بر زمان بندی فعالیت ها اشراف داشته و توانایی برنامه ریزی برای تخصیص منابع در میان پروژه ها، جابجایی امکانات و پرسنل برای افزایش کارآیی مجموعه اجرایی را داشته باشند. تحقیق پیش با هدف ایجاد درک بهتری از عوامل موجود در PMIS در تصمیم گیری های

بررسی خطوط مبنا در برنامه های مدیریتی پروژه های ساختمانی سازمان های دولتی ایران

خلاصه مقاله

برنامه های مدیریتی پروژه اسنادی هستند که برمبنای منشور پروژه و بهره گیری از تجربه های پروژه های اجرا شده قبلی و توجه به فرهنگ و نمودار سازمانی، توسط مجری پروژه تهیه و بعد از تایید توسط واحدهای برنامه ریزی و تصویب بالاترین مقام اجرایی سازمان، نقش چارچوب و ماخذ اصلی برای برنامه ریزی، اجرا، کنترل و اختتام پروژه های ساختمانی در سازمان را ایفا می کنند، که پنج برنامه مهم مدیریتی پروژه ها شامل برنامه مدیریت پروژه، خرید کالاهای پروژه، تعیین محدوده کار پروژه، روش سنجش عملکرد پروژه و مدیریت ذی نفعان پروژه می باشند و برنامه مدیریت پروژه،

تاثیر تفاوت های فرهنگی بر اثربخشی مذاکرات بازرگانی

خلاصه مقاله

در این پژوهش، به بررسی تاثیر تفاوت های فرهنگی بر اثر بخشی مذاکرات بازرگانی پرداخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که چگونه افراد با فرهنگ های متفاوت، استراتژی های ارتباطی و استراتژی های قدرت متفاوتی را دنبال می گنند و هم چنین اصول مذاکره با کشورهای رابطه مدار چگونه باید باشد. از آنجایی که بسیاری از ارتباطات و مبادلات میان دولت ها و ملت ها و سازمان ها بر مبنای مذاکرات صورت می گیرد، آشنایی با زمینه های فرهنگی و ویژگی های محیطی به طرفین مذاکره کمک خواهد کرد تا ضمن آگاهی از شرایط و خواسته های یکدیگر، رویکرد موفقی برای مذاکره برد-برد اتخاذ نمایند.

رعایت اصول و مبانی مذاکره در مدیریت تدارکات پروژه ها

خلاصه مقاله

در حال حاضر، مدیریت پروژه محور به عنوان شیوه رقابتی در مدیریت سازمان ها تلقی می گردد. این مقاله بر اهمیت منابع انسانی در دستیابی اهداف پروژه تأکید می کند و به مهارت های بین فردی لازم برای بهینه سازی عملکرد دست اندرکاران پروژه می پردازد و به افراد حرفه ای در زمینه مدیریت پروژه کمک می کند تا مهارت های انسانی مورد نیاز را برای برقراری ارتباط با ذی نفعان اصلی و دست یابی به هم افزایی بیاموزند و به مدیریت پروژه، اعضای تیم پروژه، مدیران اجرایی و کارکنان بخش های خصوصی کمک می کند تا اثر بخشی خود را در مدیریت افراد و دستیابی به اهداف پروژه افزایش دهند.

بررسی و ارزیابی عملکرد استاندارد مدیریت پروژه PMBOK بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت

خلاصه مقاله

پژوهش حاضر با هدف اثر استانداردهای مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های عمرانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۷۵ نفر نیروهای ستادی شرکت مهندسین مشاور کاووش پی و شرکت مهاب ثامن بوده است. با توجه به ویژگی های جامعه آماری و کم بودن تعداد و در دسترس بودن همه اعضا شیوه نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شد و با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان تعداد ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از این رو با توجه به روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی و مشورت با مشاور آمار، بطور تصادفی و قرعه کشی تعداد ۱۳۰ نفر از نیروهای ستادی شرکت مهندسین مشاور کاووش پی و شرکت مهاب ثامن انتخاب و پرسشنامه توزیع که در نهایت پس از پی گیری های فراوان و در مجموع، ۱۲۰ پرسشنامه تکمیل شده به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند.

بهینه سازی و کنترل پروژه ها با استفاده از پیاده سازی سیستم جامع و روش مدیریت ارزش کسب شده PMBOK مدیریت بر اساس

خلاصه مقاله

یکی از دغدغه های اصلی مدیران پروژه ها آن است که بتوانند پروژه ها را بر طبق زمانبندی از پیش تعیین شده و بودجه ی تخصیصی و با کیفیت مورد (انتظار به پایان رسانند. یکی از پارامتر های موثر در موفقیت یک پروژه به کارگیری مدیریت پروژه برای اجراء پروژه بر اساس استاندارد های جهانی می باشد. وجود یک ساختار جامع برای قسمت های مختلف هزینه و زمان پروژه و از آن مهم تر وجود یک ساختار سیستم مهندسی PMBOK) هزینه و زمان، که به طور مجزا هزینه ها و زمان هر بخش را بررسی نماید، از موارد مورد نیاز بشمار می رود، در این تحقیق پژوهشی تلاش شده است تا به تدوین یک سیستم هزینه و مدیریتی و زمانی به صورت علمی و منسجم پرداخته شود

بهینه سازی و کنترل پروژه ها با استفاده از پیاده سازی سیستم جامع و روش مدیریت ارزش کسب شده PMBOK

خلاصه مقاله

یکی از دغدغه های اصلی مدیران پروژه ها آن است که بتوانند پروژه ها را بر طبق زمانبندی از پیش تعیین شده و بودجه ی تخصیصی و با کیفیت مورد (انتظار به پایان رسانند. یکی از پارامتر های موثر در موفقیت یک پروژه به کارگیری مدیریت پروژه برای اجراء پروژه بر اساس استاندارد های جهانی می باشد. وجود یک ساختار جامع برای قسمت های مختلف هزینه و زمان پروژه و از آن مهم تر وجود یک ساختار سیستم مهندسی PMBOK) هزینه و زمان، که به طور مجزا هزینه ها و زمان هر بخش را بررسی نماید، از موارد مورد نیاز بشمار می رود، در این تحقیق پژوهشی تلاش شده است

عوامل تاثیرگذار بر جایگاه PMO در سازمان های پروژه محور فعال در حوزه ساخت

خلاصه مقاله

استفاده از دفاتر مدیریت پروژه به عنوان منبعی از دانش مدیریت پروژه، در سازمان های پروژه محور فعال در حوزه ساخت کشور بیش از پیش احساس می شود. واضح است که مدیریت ضعیف و ناهماهنگ پروژه ها، سطوح مهم و اصلی شکست پروژه ها را تشکیل می دهد. دفتر مدیریت پروژه با سازگاری و هماهنگی منابع و ابزار لازم و ضروری، موفقیت پروژه ها را افزایش می دهد. بنابراین ضمن اینکه تاسیس و توسعه دفاتر مدیریت پروژه به عنوان یک ضرورت شناخته می شود، شناخت تنوع در ساختار و نقش دفتر مدیریت پروژه، به هم راستاسازی فعالیت های آن ها با سازمانی که در آن فعالیت می کنند و اتصال و ارتباط بهتر بین دفاتر مدیریت پروژه و ساختار حاکمیتی سازمان ها کمک می کند. از این رو جهت شناخت هر چه بیشتر جایگاه دفتر مدیریت پروژه، عوامل تأثیرگذار بر جایگاه دفتر مدیریت پروژه شناسایی و اولویت بندی می شوند.

مدیریت پروژه ھای سدسازی ایران و بررسی علل تاخیر اجرای آن ھا

خلاصه مقاله

اتمام بموقع پروژه ھای ملی از عوامل ممانعت کننده در پیشرفت و آبادانی کشورھا بخصوص کشورھای در حال توسعه می باشد. براساس تحقیقات انجام شده در روند اجرای پروژه ھای ملی و بین المللی به مثلثی با سه راس زمان ، تامین بودجه و مدیریت پروژه خواھیم رسید. خطر کم آبی در سال ھای اخیر ھمواره از طریق رسانه ھا به مردم گوشزد شده است و لذا سازه ھای آبی که بعنوان منابع غیرطبیعی ذخیره سازی آب و تولید انرژی مطرح می باشند می توانند در مدیریت آب بسیار موثر باشند. پروژه ھای سدسازی از مھم ترین پروژه ھای ملی می باشند که در دولت ھای اخیر گاھا با بی مھری ھایی روبرو شده اند. در این تحقیق به بررسی علل تاخیر اجرای پروژه ھای سدسازی پرداخته شده است.

مدل سازی پویای اجرا پروژه های ساخت به صورت برون سپاری و انجام درون سازمانی

خلاصه مقاله:

یکی از مسائل حائز اهمیت در مدیریت پروژه های ساخت، انتخاب روش های اجرا پروژه است. شرکت ها و سازمان های پروژه محور همواره درگیر اجرای پروژه های متفاوت و متعددی هستند و اغلب در انتخاب روش های اجرا پروژه دچار تردید هستند. بدین معنا که یکی از مشکلات آن ها، تصمیم گیری در استفاده از منابع و ظرفیت های موجود در سازمان در مقابل برون سپاری کار و استفاده از پیمانکاران خصوصی و جزء می باشد. درواقع به دلیل وجود پویایی ها و تغییرات درونی و بیرون از سازمان ها، نتایج برون سپاری و اجرای فعالیت ها و پروژه ها در درون سازمان بر عملکرد پروژه آشکار نیست. آگاهی از تامین اهداف عملکردی پروژه با استفاده از روش های اجرا پروژه به صورت برون سپاری و درون سازمانی، همواره بعنوان دغدغه اصلی بسیاری از شرکت ها و سازمان های پروژه محور بوده است که برای حل این مشکل در این تحقیق ابتدا مهمترین عوامل موثر در هریک از ۲روش برون سپاری و انجام درون سازمانی پروژه در قالب مزایا و معایب هریک شناسایی شده اند. سپس با استفاده از روش پویایی سیستمی، روابط پیچیده موجود بین متغیرها بدست آورده شده است و یک مدل علی- معلولی جهت شبیه سازی روش های تکمیل پروژه ارائه شده است. در نهایت نتایج شبیه سازی تاثیر به کارگیری هریک از ۲روش ذکر شده بر عملکرد پروژه مقایسه شده اند.